Начало / Общи условия

Въведение

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между Организатора и Клиентите участващи в събития, обявени с марката „Намери ме“.

Настоящите условия се публикуват на сайта на Организатора. Клиентите приемат и се задължават да спазват настоящите Общи условия чрез регистрацията си в сайта на организатора и/или записването си за участие в събитие.

Всички взаимоотношения между Организатора и Клиентите се основават на настоящите Общи Условия в рамките на приложимото в Република България законодателство.

1. Организатор

За целите на настоящите Общи Условия относно събитията обявени с марката „Намери ме“ за Организатор следва да се счита:

„Мистик ТМ“ ООД, ЕИК 203243956, тел. 0878914815 , 0888 823452

Банкова сметка с IBAN: BG77RZBB91551005276713 

2. Клиент

Клиент е всяко физическо лице, което е използвало услугите на Организатора чрез регистрация, плащане или в друга изрична писмена форма. Приемайки настоящите Общи Условия Клиентът декларира, че:

-  е пълнолетен гражданин на Република България или друга държава;

- е съгласен личните му данни да бъдат използвани от Организатора в съответствие с действащото законодателство в Република България;  

- по време на събитията, в отношението си към останалите участници ще спазва морала и добрите нрави възприети в обществото, както и законите на Република България.

При деклариране на невярна информация или при неспазване на морала и добрите нрави за поведение по време на събитие, Организатора има право едностранно да прекрати договорните отношения с клиента без от това да произтичат каквито и да е материални отговорности за Организатора.

Организаторът си запазва правото по своя преценка да не допусне до събитие участник, за който са получени сведения за неуместно поведение спрямо другите участници. 

3. Присъствие на организатора в Интернет и социалните мрежи:

Събитията обявени с марка „Намери ме“ биват оповестявани в Интернет на следния Уебсайт:

http://namerime-bg.com/ (с всички прилежащи субдомейни)

Страници в социалните мрежи:

Във Facebook, чрез:http://www.facebook.com/namerime 

В Google+, чрез: https://plus.google.com/u/0/+Namerimebgcom/posts 

В Twitter, чрез: https://twitter.com/nameri_me

Обявяването във всички други сайтове (например медийни) е само с рекламна цел и техните собственици не носят отговорност за провежданите от Организатора събития.

Обявяването на събития на Организатора, в сайтове различни от горепосочените, без неговото знание и изрично съгласие е забранено. 

4. Услуги предлагани от Организатора:

4.1. Спийд дейтинг (Бързи Срещи) е услуга специално за необвързани хора, имаща за цел организирано провеждане на много на брой кратки срещи между необвързани участници от двата пола, в рамките на едно събитие.

4.2. Парти е услуга, която се изразява в организиране на развлекателно събитие с цел забавление и общуване между участниците в събитието чрез провеждане на различни  развлекателни игри.

4.3 Персонални срещи е услуга за пълнолетни необвързани лица даваща възможност, чрез онлайн регистрация да се отправят или получават покани за запознанства на живо. 

4.4 Семинари е услуга състояща се в изнасяне на лекция и обсъждане на определена тема. Семинарите се провеждат в зала или в Интернет под формата на Уебинар. 

5. Права и задължения на Клиента 

За Всички видове Услуги

5.1. Клиентът има право да се регистрира на www.namerime-bg.com след заплащане на такса, чрез SMS на стойност 1.20 лева с ДДС.

5.2. Клиентът има право да получи услугите на Организатора, за които е заплатил.

5.3. Клиентът участва в събитията на Организатора на свой риск и своя отговорност. Клиентът се задължава да не предявява каквито и да е претенции към Организатора, свързани с претърпени от клиента вреди или пропуснати ползи, които по пряк или косвен начин могат да се свържат с участието му в дейности, свързани с услугата. Към дейностите, свързани с тази услугата, се включва и общуването с други хора, които по пряк или косвен начин са свързани с нея.

5.4. Клиентът се задължава да не обижда, дискриминира или проявява друг тип агресия към останалите участници в събитието по какъвто и да е било начин.

5.5. Клиентът оторизира Организатора да набира, обработва и съхранява необходимите лични данни, за целите на предлаганите услуги без да ги предоставя на трети лица освен случаите, предвидените от действащото законодателство.

5.6. Отмяна на участието в събитие, от страна на Клиента.

5.6.1. При отмяна на участие от страна на Клиента до 7 календарни дни преди събитието, Организаторът възстановява платената такса на участника или ако Клиента желае, таксата бива запазена за участие в следващо събитие.

5.6.2. При отмяна на участие от страна на Клиента до 48 часа преди събитието, таксата не може да бъде възстановена и бива запазена за участие в следващо събитие. Също така, ако Клиентът желае, може да преотстъпи участието си на друго лице от същия пол и възрастова група.

5.6.3. При отмяна на участие от страна на Клиентът в последния момент (по-малко от 48 часа оставащи до събитието), таксата за участие не може да бъде възстановена, нито прехвърлена за следващо събитие.

5.6.4. В случай на неявяване на събитие клиентът губи заплатената  такса за участие, освен ако отказът на регистрация не е направен по реда на настоящите Общи условия. 

Само за услугата „Персонални срещи“

5.7.  Клиентът декларира верността на посочените от него данни

5.8. Заплащане се изисква при избор на пакет от възможности за ползване на услугата Персонални срещи. При установено желание от двете страни за среща (от потребителя, който изпраща покана, както и потребителя, към който е отправена) се заплаща  такса от  15.00 лева от Клиента, който инициира поканата за запознанство. 

5.9. Клиентът може да пожелае прекратяване на регистрацията си по всяко време, като деактивира профила си за услугата Персонални срещи от:

5.10. Клиентът декларира, че предоставените от него снимки визуализират самия него и не са компютърно манипулирани с цел създаване на погрешно впечатление сред другите участници.

Само за услугата „Парти“

5.11. Клиентът има право да откаже да бъде фотографиран и/или да пожелае негови снимки да бъдат премахнати от галерията със снимки на Организатора.

6. Права и задължения на Организатора

6.1. Организаторът се задължава да изпълни всички услуги, договорени и заплатени от Клиента.

6.2. Организаторът има право да откаже предоставянето на заявена и заплатена услуга на клиент, във всеки един момент, без да дължи каквито и да било обяснения. В този случай Организаторът дължи на Клиента единствено заплатената такса за участие за събитията, които клиентът не е могъл да посети поради отказ от страна на Организатора. Организаторът уведомява клиента за взетото решение чрез съобщение по e-mail.

6.3. В случаите, когато предоставянето на услугата е прекратено по вина на Организатора, разходите по връщането на сумите са за сметка на Организатора.

6.4. Отмяна на провеждането на събитие от страна на Организатора.

6.4.1. Спийд дейтинг (Бързи срещи) се провеждат при минимална заетост на заявените за събитието брой места - 50%.

6.4.2. При отмяна на Спийд дейтинг събитие от страна на Организатора поради недостатъчно събрани участници, последния се задължава да уведоми за това участниците в срок до 24 часа преди събитието.

6.4.3. При отмяна на участие от страна на Организатора, последния възстановява на Клиента платената такса. Ако Клиентът желае, таксата бива запазена за участие в следващо събитие за неговата възрастова група.

6.5. Организаторът декларира, че има надлежно разрешение за работа с лични данни.

6.6. Организаторът се задължава да използва събираната лична информация изключително и само за целите на предлаганите услуги и в съответствие с действащото законодателство. Изпълнението на услугата води до необходимостта от споделяне на част от тази информация с организацията, която осигурява функционирането на Интернет сайта на Организатора. Както Организаторът, така и тази институция не предоставят на трета страна лична информация за клиентите, освен в случаите, предвидени от приложимото законодателство.

6.7. Организаторът е задължен да положи максимални усилия за защитата на личните данни на Клиента според действащото законодателство. Организаторът се задължава да не споделя персонална информация за Клиента без неговото изрично разрешение.  Ние поддържаме най-строгите стандарти по отношение на защита правото на неприкосновеност на личния живот и на личната информация. Моля вижте нашата "Политика за защита на личните данни" за пълни подробости как се съхранява и как се използва информацията, която ни предоставяте. 

Само за услугата „Персонални срещи“

6.8. Организаторът не носи отговорност за достоверността на посочените от Клиента данни.

6.9. Организаторът си запазва правото едностранно и без предизвестие да прекрати регистрацията на Клиента при съмнение за неверни данни, както и при получена информация за некоректно отношение към други участници.

6.10. При възникването на спор относно съмнение за неверни данни, както и при получена информация за некоректно отношение към други участници, решаващо е единствено становището на  Организатора.

6.11. Организаторът се задължава да свърже потребителите, които желаят да се срещнат посредством размяна на телефонни номера по e-mail.

6.12. Платена такса за пакет  не се възстановява, независимо от това дали клиента се е възползвал от пълната функционалност на избрания пакет от възможности за срока на неговото действие.

Само за услугата „Парти“

6.13. По време на парти Организатора има право да прави снимки и в последствие да ги публикува на своя сайт и страници в социалните мрежи. В случай, че Клиентът пожелае снимки, на които той се вижда ясно да бъдат премахнати, Организаторът се задължава да предприеме съответните действия това да бъде направено. 

7. Заключителни разпоредби

7.1. Клиентът не може да прехвърля правата и задълженията си по тези Общи Условия, по силата на закона или по друг начин, без предварителното писмено съгласие на Организатора. Всяко такова прехвърляне ще се счита за недействително и невалидно и ще се счита за съществено нарушение.

7.2. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта на Организатора.

7.3. За случаите, които не са описани в настоящите общи условия, следва да се прилага действащото законодателство на Република България.

7.4. С приемането на Общите условия, Клиентът се съгласява да получава известия, свързани с предстоящи събития и Персонални срещи от Организатора по e-mail, facebook или телефон. Клиентът има право да се откаже от известията след като изпрати e-mail на namerime-bg.com